Päiväkoti Satusoppi

Tervetuloa tutustumaan iloiseen ja kodinomaiseen Satusopen päiväkotiin! 

Tapiolan Silkkiniityillä sijaitsee lämminhenkinen ja nauravainen päiväkoti Satusoppi!

Satusopen päiväkoti on vuonna 1963 perustettu Espoon Tapiolassa sijaitseva pieni ja kodinomainen ostopalvelupäiväkoti, jossa on 21 varhaiskasvatuspaikkaa 3-6-vuotiaille lapselle.

Eeva, Eerika ja Tytti Halloween-naamisiaissa 2020
Eeva, Eerika ja Tytti Halloween-naamisiaissa 2020

Satusopen päiväkodissa työskentelevät

  • Päiväkodin johtaja/varhaiskasvatuksen opettaja Jolanda Havisalmi
  • Varhaiskasvatuksen opettaja/esiopettaja Eeva Sorvari
  • Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Tytti Linnakylä
  • Laitosapulainen Johanna Korpi

Päivä- ja viikkorytmi

Päiväkotimme on auki 7:45-17:00.

7:45-9:00 Aamiainen (8:00-8:30) ja vapaata leikkiä

9:00 Yhteinen aamupiiri, jonka jälkeen jakaannumme ikäryhmiin toimintatuokioille

10:15-11:20 Ulkoilua

12:00 Lounas

12:30-13:45 Lepohetki. Myös 6-vuotiaat rauhoittuvat satua ja musiikkia kuunnellen sekä itsenäisesti lueskellen.

14:15 Välipala ja vapaata leikkiä

15-17 Ulkoilua

Toimintatuokiot eriytetään ikätasoisesti. Pääsääntöisesti viikkomme rakentuu näin:

Maanantaisin: Musiikkia/liikuntaa 

Tiistaisin: Metsäretki

Keskiviikkoisin: Käden ja silmän yhteistyötä kehittäviä touhuja, kirjatehtäviä

Torstaisin: Kuvaamataitoa

Perjantaisin: Pitkäkestoisen leikin päivä, jolloin leikkikaverit ja leikit arvotaan leikki- ja kaveritaitoja kehittääksemme

Satusopen arvomaailma

  • Turvallisuus: pysyvät ihmissuhteet, rauhallinen kasvuympäristö ja aikuisten rooli kasvattajina

Pitkäaikainen hoitosuhde tutussa päiväkodissa tukee lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua. Lapsen suhteita vanhempiin, kasvattajiin ja muihin lapsiin vaalitaan, jotta lapsi kokisi tulevansa hyväksytyksi ja kuuluvansa vertaisryhmään. Päiväkotimme lämminhenkinen ja avoin kasvatusilmapiiri sekä johdonmukainen ja tavoitteellinen varhaiskasvatus ja esiopetus tukevat lapsen kasvua ja kehitystä ja auttavat lasta siirtymään perusopetuksen pariin. Lapsen Satusopessa saamat myönteiset oppimiskokemukset ja elämykset herättävät oppimisen ilon.

Myös satusoppelaisten vanhemmat arvostavat hoitosuhteen pysyvyyttä ja nimeävät tärkeäksi valintakriteerikseen hoidon ja opetuksen jatkuvuuden kouluikään asti samassa toimipisteessä. Pitkäkestoinen ja hyvä hoitosuhde mahdollistaa myös kasvattajalle laaja-alaisemman ja syvemmän tuntemuksen lapsesta ja lapsen yksilöllisestä oppimisen ja kasvun tuen tarpeesta.

Yhteiskunnallisten tulosvaatimuksen vastapainoksi haluamme turvata lapselle rauhallisen kasvuympäristön. Arvostamme lapsuutta ja rauhallista leikki- ja kasvuympäristöä, jossa jokaisella lapsella on oikeus tasapainoiseen ja yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen. Tuloksellisuutta tärkeämpänä pidämme prosessinomaista työskentelyä, jossa tekemisen ilo nousee lopputulosta tärkeämmäksi. Lapsi on meille aktiivinen toimija, jolla on kyky ja halu oppia. Kannustamme lasta omiin pohdintoihin, tutkimiseen ja kyselyihin, ja tuemme lapsen ajattelun kehittymistä. Yritämme vähentää lasten suorituspaineita ja kilpailuhenkisyyttä tällä hetkellä varsin suorituskeskeisessä yhteiskunnassamme. Rohkaisemme lasta vahvaitsetuntoiseksi oppijaksi.

Satusopessa aikuiset ovat aikuisia ja kasvatuksen ammattilaisia. Aikuiset luovat selkeät säännöt ja toimintamallit, jotta lapset voisivat turvallisesti kasvaa ja kehittyä omien edellytystensä mukaan. Selkeät säännöt ja rutiinit lisäävät turvallisuutta. Myös lasten osallistuminen toimintakauden alussa yhteisten sääntöjen laadintaan antaa lapsille vastuuta omaa ryhmäänsä koskevissa asioissa. Sääntöjen sisäistämisen ja arvopohdiskelun kautta lapsi oppii sääntöjen merkityksen yhteisen hyvinvointimme pohjana. 

  • Avoin yhteistyö vanhempien kanssa

Päiväkotimme haluaa tukea kotien kasvatustyötä moninaisin yhteistyömuodoin. Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa lisäävät keskinäistä luottamusta ja auttavat ymmärtämään perheiden ja lasten senhetkistä elämäntilannetta. 

Läheinen ja sitoutunut yhteistyö vanhempien kanssa luo perustan lapsen hyvinvoinnille. 

  • Hyvät tavat ja suvaitsevaisuus

Arvostamme hyviä tapoja jokapäiväisessä toiminnassa. Tervehtiminen, kiitokset, kauniit ruokailutavat ja anteeksipyytäminen/saaminen kuuluvat päivittäisiin toimintoihimme. Tuemme lapsen kasvua empaattiseksi, ennakkoluulottomaksi, suvaitsevaiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi.

Tavoitteenamme on opettaa lasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa kulttuuriamme, sekä suhtautumaan myönteisesti ja avoimesti muihin kulttuureihin ja tapoihin. 

  • Vastuullisuus 

Satusopessa korostamme yhteisvastuullisuutta. Lapsia opetetaan ottamaan vastuuta omasta käytöksestään ja sen vaikutuksesta päiväkodin ilmapiiriin. Kiusaamiseen ja konfliktitilanteisiin puututaan heti, ja ongelmatilanteista keskustellaan koko lapsiryhmän kanssa. Pohdimme yhdessä lasten kanssa oikeudenmukaisia ratkaisumalleja.

Satusopessa pienet oppivat isoilta ja isot toimivat esimerkkinä ja huolehtivat kykynsä mukaan pienemmistään. Ryhmän jokaisella jäsenellä on tasa-arvoinen asema temperamentistaan huolimatta.